Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και την αριθ. 426/77233/ 13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις τέσσερις (04) Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00π.μ. έως και 10:00π.μ.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι: α) πραγματοποιείται προσυμβατικός έλεγχος για την προμήθεια καυσίμων και έως την ολοκλήρωσή του δεν επαρκούν τα καύσιμα της εν ενεργεία σύμβασης και β) για την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 08-04-2022.

  1. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
  2. Αποδοχή των όρων και έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/143 – 28.02.2022 (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».