Στα αγροτικά εισοδήματα θα συμπεριλαμβάνεται εφεξής τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας, γεγονός που αποτελούσε πάγιο αίτημα όσον ασκούσαν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα παραπάνω κάνει γνωστά νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1068/2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αναφέρετε στο «περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή».

[the_ad id=”46371″]

Ως σήμερα εξομοιώνονταν ως προς την φορολογική αντιμετώπιση ο επαγγελματίας αγρότης που μεταποιεί την δική του παραγωγή με μία βιοτεχνική επιχείρηση που αγοράζει και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα τρίτων.Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος «από 1.1.2017 η δραστηριότητα της οικοτεχνίας περιλαμβάνεται για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Ως οικοτέχνες ορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α  3638/92505/26.8.2015  (που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικοτεχνίας) και έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, οι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), σύμφωνα με το νόμο 3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα εξομοιώνονταν ως προς την φορολογική αντιμετώπιση ο επαγγελματίας αγρότης που μεταποιεί την δική του  παραγωγή με μία  βιοτεχνική επιχείρηση που αγοράζει και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα τρίτων.

[the_ad id=”46274″]

Επίσης το γεγονός αυτό ελλόχευε και έναν ακόμα κίνδυνο για τους αγρότες – οικοτέχνες, ο οποίος είχε να κάνει  με την πιθανή περίπτωση να χαθεί η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το Υπουργείο Οικονομικών αν το εισόδημα από την οικοτεχνία, που δεν συμπεριλαμβανόταν έως σήμερα στην αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα όπως προαναφέραμε, υπερέβαινε αυτό της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής.

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να μπορέσει να γραφτεί κάποιος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ), θα πρέπει να έχει απαραίτητα βεβαίωση από το τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αν όμως στη συνέχεια έπαυε να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης – αφού το «οικοτεχνικό» του εισόδημά ήταν ενδεχομένως μεγαλύτερο από το υπόλοιπο θεωρούμενο ως αγροτικό δημιουργούταν εμπλοκή.

Agronews.gr

 

[the_ad id=”48922″]

[the_ad id=”46704″]