Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex Meetings), στις δέκα τρεις (13) Απριλίου 2020, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2020.
 2. Στην αίτηση των έντεκα (11) Δημοτικών Συμβούλων της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο», για κατάργηση των αυξήσεων των τελών που καθορίστηκαν με τις υπ’ αριθ.497, 498, 499, 500, 502, 503, 505 & 508/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.421/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού Μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση μελών του Εμπορικού Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.425/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. με αριθ.50025/19.09.2018 (Φ.Ε.Κ.4217/τ.Β/26.09.2018), με σκοπό την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταφοράς μαθητών, με την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους.
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση ενός μέλους.
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.431/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση ενός αναπληρωματικού μέλους.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.459/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού Μελών, Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», με την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.460/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», με την αντικατάσταση δύο μελών.
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.464/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», με την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους και την εκλογή Αντιπροέδρου.
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».
 11. Έγκριση διαγραφής παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Τροποποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» σε πλήρη απασχόληση με αύξηση του ωραρίου εργασίας από είκοσι (20) σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ.29/2020 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (release) και μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
 15. Ονοματοθεσία του Αθλητικού Κέντρου Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Καμαρών 7/2020).
 16. Τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίου της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.28/2020).

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δια τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 95, 96,98 και 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ.114/τ/Α/8.6.06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), το με αριθ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), καθώς επίσης και της υπ’ αριθ.40 εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 του ΥΠ.ΕΣ. στις δέκα τρεις (13) Απριλίου  2020, ημέρα  Μεγάλη Δευτέρα  και ώρα 12:45 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 • Έγκριση Ισολογισμού, Aπολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2018 (σχετ. η αριθ. 117/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας).