Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου 2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Λήψη μέτρων για προστασία κοινόχρηστων χώρων
 2. Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Φελόης 10 στην Κοινότητα Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Περί απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης & τοποθέτησης πινακίδων στην οδό Αρχαίας Ελίκης στην Κοινότητα Νικολεΐκων του Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδων STOP στην Κοινότητα Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Περί εξέτασης κοπής δυο δέντρων στο κοιμητήριο της Κοινότητας Αμπέλου Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Περί εξέτασης αιτήματος κοπής δέντρων στο κοιμητήριο της Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή ενός δέντρου (πεύκου) στο δημοτικό σχολείο της Κοινότητας Αμπέλου Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρων (κουκουναριές) στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Αρραβωνίτσας Δήμου Αιγιαλείας
 9. Επί της αριθ. 63/2019 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος για κοπή ενός δέντρου (κυπαρίσσι) στο κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
 10. Επί της αριθ. 66/2019 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος για φύτευση φυτών σε δημοτικό οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Διγιελιωτίκων & Νικ. Πλαστήρα στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Επί της αριθ. 67/2019 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν ιατρείων επί των οδών Περικλέους 1 & Ασημάκη Φωτήλα της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Επί της αριθ. 70/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί έγκρισης προτάσεων – δράσεων ανάδειξης της περιοχής «Σκαλάκια Φιλοποίμενος» της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Επί της αριθ. 72/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος για κοπή και αντικατάσταση δυο δέντρων επί της οδού Παύλου Μελά και σε τμήμα της πλατείας Περιμετρικής στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Επί της αριθ. 75/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης κοπής ενός δέντρου επί της οδού Ελίκης της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.