Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε την Γ ́κατανομή της τακτικής επιχορήγησης 2019 που ανέρχεται στο ποσό των 130.993,21€ μεταξύ των δύο σχολικών επιτροπών Αιγιαλείας ως εξής:

1) Να κατανεμηθεί το ποσό των 72.800€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων που ανέρχεται στο ποσό των 1.584€ και αφορά το μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2019, καθώς και την κάλυψη δαπάνης γάλακτος των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου που ανέρχεται στο ποσό των 570€ και αφορά το μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2019.

2) Να κατανεμηθεί το ποσό των 58.193,21€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη γάλακτος των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου που ανέρχεται στο ποσό των 322,5€ και αφορά το μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2019.