Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα τρεις (13) Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 

  1. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
  2. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
  4. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
  5. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου, στην πλατεία «Χρ. Αρφάνη» της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
  6. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
  7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2ο Τρίμηνο έτους 2018.
  9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
  10. Αποδοχή δωρεάς οργάνων παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας.