Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις έξι (06) Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση πρακτικού 1 Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση πρακτικού 1 Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» Τ.Κ. Τέμενης Δήμου Αιγιαλείας για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α. καθώς και την τοποθέτηση κλαδοδεμάτων.
 4. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου, εκτός προβολής καταστημάτων, στην παραλία Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 5. Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 134/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση Πρακτικού 1 διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση, προς διαπλάτυνση οδού στον οικισμό Ξενοφωντέικα της Τ.Κ. Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 9. Έγκριση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 10. Τροποποίηση της αριθ. 63/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 11. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση κάλυψης των δαπανών που αφορούν, «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)».
 12. Έγκριση & διάθεση πίστωσης, έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)».
 13. Εξέταση αίτησης κ. Σωτηρόπουλου Κων/νου για καταβολή αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αγέλη αδέσποτων σκύλων στην Τ.Κ. Σελινούντα του Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Εξέταση αίτησης κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου για καταβολή αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αγέλη αδέσποτων σκύλων στην Τ.Κ. Σελινούντα του Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Εξέταση αίτησης κ. Μαγκλάρα Ευγενίας για καταβολή αποζημίωσης για ζημιές από πυρκαγιά στον οικισμό «Τριάντειο» Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Εξέταση αίτησης κ. Σταυρουλοπούλου Παναγιώτας για καταβολή αποζημίωσης για ζημιές από πυρκαγιά στον οικισμό «Τριάντειο» Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Εξέταση αίτησης κ. Τζελέπη Χρυσάνθης για καταβολή αποζημίωσης για ζημιές από πτώση πινακίδας στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας.