Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι μία (21) Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης».
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την διενέργεια της υπηρεσίας, «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων».
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων» του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 1ο Τρίμηνο έτους 2018.
 12. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2018 Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση κάλυψης των δαπανών που αφορούν την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου)».
 14. Έγκριση & διάθεση πίστωσης, έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την, «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου)».
 15. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού και συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με τον κ. Ευστάθιο Μπούλη.
 16. Τροποποίηση της 299/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.