Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, την Δευτέρα 30 Απριλίου και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας.

2 Επί της αριθ. 2/2018 απόφαση της Τοπ. Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας  περί δημοπράτησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  1. Περί τοποθέτηση πινακίδας στην οδό Βουρών της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

4 Περί τοποθέτησης πινακίδων STOP στην Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

5 Περί τοποθέτησης ενός κοίλου κατόπτρου στην Τοπ. Κοινότητα Μαυρικίου Δήμου Αιγιαλείας.

6 Περί τοποθέτηση ενός κοίλου κατόπτρου στην Τοπ. Κοινότητα Ριζομύλου.

7 Επί της αριθ. 11/2018 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Δεσποτοπούλων 3.

8 Επί της αριθ. 12/2018 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Στράτωνος 21.

9 Επί της αριθ. 14/2018 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76.

10 Επί της αριθ. 18/2018 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Αιγίου περί απορροής όμβριων υδάτων επί της οδού Προποντίδος 17 στο Αίγιο.

11 Επί της αριθ. 19/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί κοπής ή μη του δέντρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κλ. Οικονόμου, Ερμού & Μητροπόλεως.

12 Περί απομάκρυνσης ζαρντινιερών και διαμόρφωσης Κ/Χ επί της Τοπ. Κοινότητας Σιλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.