Σύμφωνα µε την ΠΟΛ.1042/2018 οι αγρότες – µέλη του αγροτικού συνεταιρισμού, που είναι δικαιούχοι για το πλεόνασµα της διαχειριστικής χρήσης, πρέπει να τα συµπεριλάβουν στη φορολογική τους δήλωση ως «εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα», αφού λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις από τον αγροτικό συνεταιρισμό. Αυτό σημαίνει ότι το εισόδηµα αυτό θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε 22%.

Σχετικά µε τη φορολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισµών, ισχύουν αφενός οι διατάξεις του νόµου 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος» και αφετέρου του νόµου 4384/2016  «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί». Τα κύρια σηµεία διαφοροποίησης  των Αγροτικών Συνεταιρισµών σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις είναι:

α) Το «Αποτέλεσµα Χρήσης» του ΑΣ, διαχωρίζεται σε «πλεονάσµατα από συναλλαγές µε µέλη» και σε «κέρδη από συναλλαγές µε τρίτους».

β) Τα «κέρδη από συναλλαγές µε τρίτους» του ΑΣ φορολογούνται µε συντελεστή 13%, ενώ «πλεονάσµατα από συναλλαγές µε µέλη» είτε φορολογούνται στο όνοµα των µελών του ΑΣ, είτε είναι αφορολόγητα.

γ)  Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και επιλογές για τη διανοµή των «κερδών» και των «πλεονασµάτων», που προβλέπονται στο νόµο 4384/2016.

Τα «κέρδη» [όχι το «πλεόνασµα»] από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί (προσοχή δεν περιλαµβάνονται οι «∆ασικοί Συνεταιρισµοί») και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή 13%.

Επιµερισµός των κερδών σε: α)  «πλεονάσµατα» και β) «κέρδη από «µη µέλη» του ΑΣ»

Καταρχήν ο  υπολογισµός του «πλεονάσµατος», πρέπει να γίνεται µε την τήρηση σχετικών λογαριασµών ή µηχανογραφικών εφαρµογών που µπορούν να δώσουν τις απαραίτητές για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Συνήθως όµως για το µερισµό χρησιµοποιείται το κριτήριο του τζίρου του ΑΣ, που προέρχεται από µέλη και µη µέλη. Σε κάθε περίπτωση ο µερισµός πρέπει να γίνεται µε «λογικά κριτήρια», να  καταγράφεται αναλυτικά και να τεκµηριώνεται.

live24gr