Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017.
 2. Έγκριση αντιλογισμού ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» των ωφελουμένων του Δήμου μας.
 1. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κλπ.)».
 2. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) και αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 3. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων για την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (Επιτροπές Διαγωνισμού) του άρθρου 221 παρ. 8α & 8β του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Πύργος) της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Αλέξανδρο Θεοφανόπουλο του Βασιλείου.
 6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 111/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά Δήμου Αιγιαλείας).
live24gr