σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις πέντε (05) Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

1. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – άνοιγμα οικονομικών προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ανατολικής Αιγιάλειας» Δήμου Αιγιαλείας.
2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την Τεχνική Βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.».
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
6. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
8. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Συμπλήρωση της 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
11. Δήλωση παράστασης πολιτικής Αγωγής του Δήμου Αιγιαλείας σε ποινική υπόθεση του κ. Αριστ. Σταματόπουλου.
12. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Παναγιώτη Φατούρο κλπ.
13. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Κυριάκο Αθανασόπουλο κλπ.

 

live24gr