Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση.
1) για σφράγιση καταστήματος παιδότοπου που λειτουργεί άνευ αδείας, 2) χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αποφυγή επιβολής προστίμων και 3) τον αποκλεισμό από χρήση του χώρου παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

[the_ad id=”46371″]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Περί σφράγισης καταστήματος – παιδότοπος – που λειτουργεί άνευ αδείας επί της οδού 1ης Μάη 1886 στην Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
2. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας.
3. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 41248/18-12-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασία του Δήμου περί αποκλεισμού από χρήση του χώρου παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

[the_ad id=”46704″]

[the_ad id=”48922″]