τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα επτά (17) Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (απόφαση Δ.Σ. 566/2016) προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση δημοτών – επισκεπτών.
 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» Τ.Κ. Τέμενης Δήμου Αιγιαλείας για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α. καθώς και την τοποθέτηση κλαδοδεμάτων.
 2. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 5. Τροποποίηση της 261/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 1. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση προμήθειας πρόχειρου γεύματος, λόγω έκτακτων αναγκών (πυρκαγιά) που προέκυψαν στο Δήμο μας.
 3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 04/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Θεοδώρου Επαμ. Κωνσταντίνου κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 4. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 38/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Κατσιδήμα Δημητρίου κλπ. κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 5. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 54/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Γιαννόπουλου Αργυρίου κατά Δήμου Αιγιαλείας).