Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα οκτώ (18) Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων – ΚΤΕΟ – Πιστοποίηση ταχογράφου)».
 2. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 4. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας» (Γάλα).
 6. Έγκριση παράστασης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας κατά την εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει ο κ. Βελέντζας Νικόλαος κατά του Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την κ. Ευθυμία Ιωαν. Ρουφογάλη.
 8. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Σταύρο Πολυμέρη.
 9. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Ηλία Αργυρόπουλο.
 10. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο.
 11. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Παναγιώτη Λ. Στρουσόπουλο.
 12. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Στυλιανό Βουλιέρη.
 13. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την κ. Ευφροσύνη Φερετοπούλου κλπ.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
http://91.121.113.129:8028/live

radioaigialeia.com