Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Πολιτιστικό Κέντρο) στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 1. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2ο Τρίμηνο έτους 2017.
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 5. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση Πρακτικού 1 Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση Πρακτικού 1 Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας».
 12. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών» Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «πρώην νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Λόγγου Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμου μας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 15. Έγκριση φάκελου δημόσιας σύμβασης, καθορισμός ορών διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την δημόσια σύμβαση παροχής Τεχνικών και λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας σύμβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.».
 16. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού) για την διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
 17. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων – ΚΤΕΟ – Πιστοποίηση ταχογράφου)».
 18. Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας από τον κ. Γεώργιο Κατσιμπίρη για την επισκευή και συντήρηση παιδικής χαράς που βρίσκεται επί της οδού Βύρωνος περιοχής Υψηλών Αλωνίων Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Καγιόπουλου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 3/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Παναγιώτης Πολυδώρου κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 21. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 32/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Ευαγγελίας χήρας Παναγιώτη Μπούλη κλπ κατά Δήμου Αιγιαλείας).

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ  ΑΞΕXΑΣΤΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
http://91.121.113.129:8028/live
radioaigialeia.com