Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση Πρακτικού 2 Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
 5. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
 11. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».
 12. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας».
 13. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας».
 14. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».
 15. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας».
 16. Καθορισμός όρων διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας».
 17. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (απόφαση Δ.Σ. 168/2017) προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση δημοτών – επισκεπτών.
 18. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας Δ.Κ. Ακράτας προκειμένου να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ».
 19. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου έξωθεν Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΥΛΙΚΕΙΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ».
 20. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κοινότητα Νικολαιίκων Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως αγωνιστικός χώρος για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
 21. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ  ΑΞΕXΑΣΤΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
http://91.121.113.129:8028/live

http://50.22.217.113:10216/live

radioaigialeia.com