Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10)  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αιγιάλειας στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις δέκα εννέα (19) Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικού 1 διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
 3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την «Προμήθεια σκυροδέματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή – ανακαίνιση του πρώην ΙΚΑ Αιγίου για χρήση από τις υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (απόφαση Δ.Σ. 168/2017) προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση δημοτών – επισκεπτών.
 12. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» των ωφελούμενων του Δήμου μας.
 13. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων – ΚΤΕΟ – Πιστοποίηση ταχογράφου)».