Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2017.
 3. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2017.
 4. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση α) της έκθεσης λήξης της Εκκαθάρισης της «Αίγειρος» και την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη (άρθρο 4 της ΥΠ. ΕΣ.25027/ 1984 (ΦΕΚ/244/Β΄) & β) για ανάληψη ή όχι των υποχρεώσεων της «Αίγειρος».
 6. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014.
 7. Περί καθορισμού ετήσιου προγράμματος παραστάσεων για το Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς», που διαχειρίζεται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).
 8. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΜΠΕΡΟΥΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ».
 9. Έγκριση των: α) Απολογισμού του Γατείου Κληροδοτήματος Αιγίου, φορολογικού έτους 2016, β) Ισολογισμού χρήσης 2016 και γ) Ισολογισμοί χρήσεων παρελθόντων ετών (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010).
 10. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για τα εννέα καταστήματα και ενός υπογείου ιδιοκτησίας του Γατείου Κληροδοτήματος Αιγίου».
 11. Oρισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο).
 12. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.
 13. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό της δαπάνης και καθορισμός του ύψους της δαπάνης σε ιδιοκτήτες ακινήτων, από τα οποία υπάρχουν προεξέχοντες κλάδοι ή βλάστηση η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών.
 14. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικών περιφερειών σχολικών μονάδων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Λήψη απόφασης για τη δωρεά παραχώρηση της δυτικής αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Συλιβαινιωτίκων (το οποίο δεν λειτουργεί) στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας «ΑΧΑΙΟΣ».
 17. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη».
 18. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «Επισκευή – διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη – Γκάτσου» στη Τοπική Κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας».
 19. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δήμου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού.
 21. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας».
 22. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθμιση παλαιού μονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην T.K. Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας».
 23. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
 24. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter».
 25. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη – Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας».
 26. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στην Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση κέντρου πληροφόρησης οδοντωτού σιδηρόδρομου και φαραγγιού Βουραϊκού».
 27. Έγκριση 8ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της T.K. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας».
 28. Παράταση προθεσμίαςπεραίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 29. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», μελέτης με αριθ. 62/2017, προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, σε βάρος του ΚΑΕ 30–7331.002 (Δ.Π.) με εγγεγραμμένη πίστωση 24.796,00 ευρώ και τον τρόπο εκτέλεσης με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 4412/ 2016.
 30. Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή τμήματος της στέγης του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήματος».
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 2014-2020».
 32. Στην υπ’ αριθ.148/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης μιας μαρμάρινης πλάκας επί της οδού Δαφνών στην περιοχή Ράχη Διαμαντή της Δ.Κ. Αιγίου, προς τιμήν του αείμνηστου Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη.
 33. Στην υπ’ αριθ.24/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απομάκρυνσης δύο ανενεργών περιπτέρων που βρίσκονται στο Δήμο Αιγιαλείας.
 34. Έγκριση αναγκαιότητας για εκποίηση σίδερων που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου Αιγιαλείας.
 35. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) της Τ.Κ Αγ. Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
 36. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) κληροδοτήματος «Γεωργίου Παναγόπουλου» του Δήμου Αιγιαλείας και προεκτίμηση του μισθώματος αυτού.
 37. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) δημοτικού κοιμητηρίου της Δ.Κ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 38. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο) της Τ.Κ. Νικολαιίκων της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.
 39. Στην κοινή αίτηση οκτώ (8) Πολιτιστικών Συλλόγων -Σωματείων, σχετικά με την καθιέρωση της ώρας του δημότη.
 40. Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου «Χορωδία Αιγίου 1933».
 41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση του Δήμου Αιγιαλείας με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, Θεατρικής παράστασης με τίτλο: «Το βέλος που δεν πληγώνει».
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση αρχιερατικού μνημοσύνου κατά την Εορτή των Αγίων Πάντων.
 43. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
 44. Έγκριση χορήγησης θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 45. Έγκριση χορήγησης νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 46. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στην κα Σωτηροπούλου Γεωργία.
 47. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθ.πρωτ.5098/20-2-15 αίτηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και του κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλου.
 48. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ ετών 2013 & 2014 στην κα Φειδάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου.
 49. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στον κ. Καραφωτιά Απόστολο του Μιλτιάδη.
 50. Eπιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Διακοπτού.
 51. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους (εκκένωση βυτίου) στη κα Ροδοπούλου Ειρήνη.
 52. Διαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του κ.Μιχαλόπουλου Παρασκευά.
 53. Διαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών για παράβαση Κ.Ο.Κ, της κας Τσουρούτη Αικατερίνης του Λάμπρου.
 54. Διαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών για παράβαση Κ.Ο.Κ του κ.Στούμπου Νικολάου του Αναστασίου.
 55. Διαγραφή ποσών από την καρτέλα οφειλών της κας Φειδάκη Βασιλικής του Δημητρίου, από τέλος & πρόστιμο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014.
 56. Διαγραφές τελών Τ.Α.Π. Δ.Ε. Ακράτας.
 57. Διαγραφές τελών φορολογουμένων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Διακοπτού.
 58. Διαγραφή χρεών της κας Χαραλαμποπούλου Καλλιόπης του Βασιλείου λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
 • Της τακτικής συνεδρίασης θα προηγηθεί στις 7μ.μ. ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγιαλείας.