Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε την κάτωθι επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα

Κύριε Διοικητά,
Στον νόμο 4307/2014, συμπεριλαμβανόταν το κεφάλαιο Δ’ που αφορούσε κίνητρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης και αφορούσε τα κόκκινα δάνεια.
Στο άρθρο 60 παρ.2(στ) ανέφερε πως «ως χρηματοδοτικός φορέας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων», που σημαίνει ότι είχε συμπεριλάβει και την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα σε εκκαθάριση, θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Επιμελητήριό μας.
Εν συνεχεία ψηφίστηκε ο νόμος 4224/2013 σχετικά με την ισχύ του κώδικα δεοντολογίας, που εφαρμόζει μια σειρά από διαδικασίες που υποχρεούνται οι δανειολήπτες που βρίσκονται σε καθυστέρηση και τα πιστωτικά ιδρύματα να υλοποιήσουν.
Κατόπιν με απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2376 Β/2.8.2016 διορθώθηκαν αρκετά προβλήματα που είχαν παρουσιασθεί στην εφαρμογή του νόμου.4224/2013.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, στις 9/8/2016, σας αποστείλαμε επιστολή αναφορικά με την σύγχυση που επικρατούσε στις επιχειρήσεις, όσον αφορά το Πρώτο κεφάλαιο και ειδικά την παράγραφο Α1 που αφορά το Πεδίο εφαρμογής, καθώς δεν προέκυπτε με σαφήνεια, αν συμπεριελάμβανε και τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, όπως αναφέρονται στην παρ. 2(στ) του άρθρου 60 του νόμου 4307/2014 που αφορά την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων». Ζητούσαμε δε να εκδοθεί σχετική διευκρινιστική οδηγία.

Τελικά μετά παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, στην συνεδρίαση 221/17.3.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

-1-
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Στην απόφαση αυτή και στην ενότητα «Α2. Εξαιρέσεις», στην παράγραφο α), ορίζεται ως ημερομηνία πριν από την οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή του κώδικα οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί, η 1.1.2017.

Στα πλαίσια αυτά, υπενθυμίζουμε πως η αντίστοιχη απόφαση για τα ιδιωτικά ιδρύματα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2376 Β/2.8.2016, ανέφερε πώς από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:
– Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν την 01.01.2015 εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά, όπως η σχετική απόφαση της συνεδρίασης 221/17.3.2017, διορθωθεί ώστε να ενταχθεί η προηγούμενη παράγραφος όπως ακριβώς έχει και με ημερομηνία για τα καταγγελθέντα έως την 1.1.2015.
Θεωρούμε, πως με την διόρθωση αυτή δεν θα υπάρχουν δανειολήπτες δύο ταχυτήτων και θα αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας