ds ok newΜε 81 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

Αναλυτικά, τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).
2. Aποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.904,26€ για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ» από πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ Π.Δ.Ε.
3. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής του προϋπολογισμού έτους 2016.
5. Eγκριση μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων-Παγετού. (σχετ. η αριθ.1/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
6. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου για το οικ. έτος 2016 (σχετική απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Α αριθ. 71/2015)
7. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εκκένωσης βυτίων στο Β.Κ. Αιγίου με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιώτες για το οικ. έτος 2016 (σχετική απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Α αριθ. 70/2015)
8. Σχετικά με κατανάλωση ύδατος ετών 2013 – 2014 στην Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας
9. Λήψη απόφασης περί απασχόλησης για πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Αιγιαλείας και εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ.
10. Σχετικά με την συγχώνευση του Υποθηκοφυλακείου Ερινεού με το Υποθηκοφυλακείο Αιγίου
11. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Κληροδ/τος ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
12. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
13. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων για το έτος 2016 .
14. Oρισμός επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Αιγιαλείας. για το έτος 2016.
15. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 5.870,00 € για το έτος 2016.
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – καλής εκτέλεσης εργασιών του Δήμου Αιγιαλείας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ.28/80) για το έτος 2016.
17. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016 (του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ).
18. Συγκρότηση Επιτροπών για διεξαγωγή και αξιολόγηση δημοσίων διαγωνισμών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016 άρθρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ).
19. Ορισμός μελών Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
20. Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016 .
21. Ορισμός μελών οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
22. Ορισμός μέλους του Δ.Σ., ως προέδρου, με τον αναπληρωτή του και ενός υπαλλήλου, ως γραμματέα, στα Α/θμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων – θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωση κοινού για το έτος 2016 .
23. Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης Κτηματολογίου για το έτος 2016.
24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2016.
25. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Α/θμιας Επιτροπής Σταυλι-σμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων για το έτος 2016.
26. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων για το έτος 2016.
27. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2016.
28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2016.
29. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας για συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για το έτος 2016.
30. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων (του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 2323/95) για έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2016.
31. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις δ/ξεις των άρθρ. 53 & 54 του Ν. 1416/84 & του άρθρου 52 του Ν. 2065/92, (δηλ. για απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λ.π) για το έτος 2016.
32. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λ.π) για το έτος 2016.
33. Έγκριση ή μη δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Αδαμαντίας Ζαχαροπούλου και Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με μισθωτική σύμβαση ακινήτου (σχετ. η αριθ.300/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αιγιαλείας).
34. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο-Πρωτόκολλο) του Δήμου Αιγιαλείας.
35. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.654/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ίδρυση & λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ & Κ.ΔΑΠ-Α.Μ.Ε.Α.
36. Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης υδραυλικής μελέτης εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Ζήριας Τ.Κ. Ζήριας.
37. Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας».
38. Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας».
39. Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε .Ερινεού ».
40. Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
41. Έγκριση της αναγκαιότητας για μετατόπιση 1 στύλου στην συμβολή της οδού Μεγάλου Σπηλαίου και παρόδου Μεγάλου Σπηλαίου.
42. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση συντήρησης τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας».
43. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή-διαμόρφωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας».
44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τοπικής Κοινότητας Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας”
45. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου» .
46. Eγκριση αναγκαιότητας αίτησης συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο πρόγραμμα « Γαλάζιες Σημαίες».
47. Έγκριση αναγκαιότητας «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για Γαλάζιες Σημαίες».
48. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τοποθέτηση-Λειτουργία-Συντήρηση Χημικών τουαλετών».
49. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ακτών».
50. Έγκριση αναγκαιότητας παροχών υπηρεσίας για δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καιρικών φαινομένων.
51. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους».
52. Έγκριση αναγκαιότητας για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακίων».
53. Eγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών Εκτυπώσεων, Βιβλιοδετήσεων-Εκδόσεων.
54. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε .Αιγείρας.
55. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας.
56. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού.
57. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας.
58. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού.
59. Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
60. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή κ. Μαυρέλη Ηλία και του Δήμου Αιγιαλείας.
61. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «Νικολάου Δ.- Χριστόπουλος Κ. Ο.Ε.» και του Δήμου Αιγιαλείας.
62. Στην υπ’ αριθ.147/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου Ακράτας σε «Κλειστό Γυμναστήριο Ακράτας Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος».
63. Στην υπ’ αριθ.166/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου Αιγίου επί της οδού Π. Μελά 6 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
64. Στην υπ’ αριθ.171/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Τράπεζας της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.
65. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2016-2017.
66. Στην αίτηση κας Αλεξίας Φέτση για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αιγιαλείας (φοιτήτριας Πανεπιστημίου Ιταλίας –Πρόγραμμα Εrasmus).
67. Χορήγηση νέας άδειας και μεταβίβαση θέσεων παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
68. Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών.
69. Επιστροφή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων Β΄τριμήνου 2015 στον κ. Λιακόπουλο Ασημάκη του Νικολάου.
70. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Τσαγκάρη Ανδρέα του Αθανασίου, λόγω λανθασμένης χρέωσης για της δημοτικές βοσκές της Τ.Κ. Αιγών έτους 2012.
71. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Τσαγκάρη Ανδρέα του Αθανασίου, λόγω λανθασμένης χρέωσης για της δημοτικές βοσκές της Τ.Κ. Αιγών έτους 2013.
72. Συμψηφισμός παγίου ύδρευσης 2012 και Φ.Π.Α.13% με χρεώσεις ύδρευσης επομένων ετών στον φορολογούμενο Δ.Ε. Ακράτας κ. Παπανικολάου (Κοιν/στο) Ευστάθιο του Ιωάννη, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.
73. Συμψηφισμός επιστρεφόμενου ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος με άλλες οφειλές κληρονόμων Μπελοβγένη Ελένη του Ιωάννη.
74. Επανέλεγχος αιτήσεων και διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης 2014 (Νο 3) της Δ.Ε.Συμπολιτείας.
75. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων παλαιοτέρων ετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε.Συμπολιτείας.
76. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων παλαιών ετών ύδρευσης, άρδευσης & νεκροταφείου για τον κ. Σταματόπουλο Ιωάννη του Θεοδώρου.
77. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2007-2015 που αφορούν τον κ. Μίχαλο Αντώνιο του Αθανασίου.
78. Διαγραφή τελών ΤΑΠ οικοπέδου που αφορά τον κ. Ζησιμόπουλο Δημήτριο του Κλεόβουλου.
79. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων τέλους ακαθαρίστων εσόδων παλαιοτέρων ετών σε βάρος του κ. Κανελλή Ιωάννη του Ανδρέα.
80. Διαγραφή χρεώσεων τέλους κοινοχρήστου χώρου που αφορά τον κ. Κανελλή Ιωάννη του Ανδρέα.
81. Διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Διακοπτού.2