epimelitirio_axaiasΚύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προσπάθειες που καταβάλει το Υπουργείο σας και εσείς προσωπικά, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των εξαγωγών των Ελληνικών προϊόντων.

Το Επιμελητήριό μας στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και στα πλαίσια αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε , πως παρά ταύτα, αγκυλώσεις, γραφειοκρατικές αντιλήψεις και η ισχύουσα νομοθεσία , προκαλούν πλήθος εμποδίων που θέτουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σε δυσμενή θέση έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων άλλων χωρών (τρίτων η μελών Ε.Ε.).

Αναφερόμαστε στο άρθρο 1 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380/1977), περί των μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 871/54 (ΦΕΚ 136Β/2013)

Ενώ σύμφωνα με αυτό στο άρθρο 2, παρ. στ (αα και ββ), επανακαθορίσθηκαν η μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (Μ.Α.Μ.Φ.Ο.) από 40.000 κιλά σε 42.000 κιλά για τις κατηγορίες.
-Βυτιοφόρων υγρών καυσίμων και υγρών τροφίμων και
-Συνδυασμών οχημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ).

Αντίστοιχα δεν έγινε επανακαθορισμός και για τα
Αρθρωτά οχήματα η συρμούς που εκτελούν διεθνείς η εθνικές μεταφορές συνολικού αριθμού πέντε η έξι αξόνων, χωρίς να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο έγινε αυτός ο διαχωρισμός και η επιλεκτική αντιμετώπιση.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον νόμο 3887/2010, άρθρο 2, παρ.6β «οι εταιρείες που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια».

Αυτό έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα.
Α) Μείωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών εξαγομένων προϊόντων.
Η μείωση της ανταγωνιστικότητας γίνεται καθώς είναι αυξημένο το κόστος μεταφοράς σε σχέση με αυτό των άλλων χωρών που η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που το Μ.Α.Μ.Φ.Ο. είναι 42-44.000 κιλά, όπως είναι στις περισσότερες χώρες της Ε..Ε
Στο παράρτημα που ακολουθεί την παρούσα, αναλύεται παράδειγμα πως μειώνεται το κόστος διάθεσης των Ελληνικών εξαγομένων προϊόντων, εφόσον γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω.

Β) Μείωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων.
Οι Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, υφίστανται ισχυρή πίεση σε μεταφορικό έργο, από ομοειδείς επιχειρήσεις, κυρίως από Ιταλία και Ισπανία, των οποίων οι άδειες επιτρέπουν Μ.Α.Μ.Φ.Ο. 42-44.000 κιλά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες τους. Για τον λόγο αυτό προσφέρουν μειωμένα κόμιστρα ανά κιλό μεταφερομένου προϊόντος, καθώς έχουν μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα, με αποτέλεσμα στις εξαγωγές αλλά και στα επιστρεφόμενα να έχουμε σημαντικές απώλειες φορτίων. Αυτό σημαίνει ότι παράλληλα έχουμε και σαν χώρα και σαν εθνικό εισόδημα σημαντικές απώλειες (επισυνάπτονται αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας από Ισπανία και Ιταλία με μικτό βάρος 44.000 κιλά).

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να διορθωθούν οι παραλείψεις και να καθορισθούν με σαφήνεια τα ανωτέρω, ώστε και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να λειτουργούν με σαφήνεια, χωρίς παρερμηνείες.

Στα πλαίσια αυτά, εισηγούμαστε, την τροποποίηση-συμπλήρωση του ΠΔ. 1161/1977, ως ακολούθως.
«στην παράγραφο 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α/1977, όπως αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση η’, η οποία έχει ως εξής.
η’. η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών οχημάτων η οδικών συρμών, με πέντε η έξι άξονες που περιλαμβάνει
-οχήματα κοινού φόρτου,
-οχήματα με ψυκτικούς μηχανισμούς
-βυτιοφόρα υγρών καυσίμων και υγρών τροφίμων
-οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
που εκτελούν εθνικές η διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, ολικού φορτίου μέχρι σαράντα δύο χιλίάδες (42.000) χιλιόγραμμων.
Ως προς την Μ.Α.Μ.Φ.Ο. των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, μέρος των συνδυασμών των κατηγοριών οχημάτων όλων των ως άνω αναφερομένων περιπτώσεων, που εκτελούν εθνικές η διεθνείς μεταφορές, τίθεται η προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τα όρια
-στα διαξονικά τριανταμία χιλιάδες (31.000) χιλιόγραμμα.
-τριών η περισσοτέρων αξόνων τριαντατέσσερις χιλιάδες (34.000) χιλιόγραμμα
Αυτή η προϋπόθεση εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμούς πέντε η έξι αξόνων».
κ. Υπουργέ,
αν απαιτηθεί, είμαστε διατεθειμένοι να σας εκθέσουμε και προφορικά τα ανωτέρω και να σας αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα και παρακαλούμε για την άμεση εξέταση του αιτήματός μας

Με εκτίμηση
Ο ΠρόεδροςΠλάτων Μαρλαφέκας