Την απόφαση με την οποία ορίζει τους αντιδημάρχους Αιγιαλείας με θητεία 2,5 ετών (δηλαδή μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας) υπέγραψε χτες 9 Ιανουαρίου 2011 ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τις αρμοδιότητες του καθενός. Έτσι λοιπόν, ο δήμαρχος ορίζει τις εξής αρμοδιότητες στους 7 δημοτικούς συμβούλους που είναι πλέον αντιδήμαρχοι:1) Στον κ. Λεωνίδα Μαυρουδή του Γεωργίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Επίβλεψη και εποπτεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
3. Την εκπόνηση, υλοποίηση και την συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και την δημιουργία άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
4. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
5. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου για την διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένος, την κατασκευή και την συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργίας τουριστικής μαρίνας και λιμενικών καταφυγίων στην περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου.
6. Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
7. Την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και την κατασκευή, την συντήρηση και την διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Την μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
9.Την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών αγορών.
10. Την προώθηση ίδρυσης και άλλων τμημάτων των ΑΤΕΙ και την δημιουργία αυτοτελούς ΑΤΕΙ στον Δήμο Αιγιαλείας.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντιστοίχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.
Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων.

2) Στον κ. Παλαιολόγου Αντώνιο του Ανδρέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της διεύθυνσης Πολεοδομίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος (όσο αφορά το τμήμα Περιβάλλοντος).
2. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
3. Το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση υποδομών όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
4.Την κατασκευή και συντήρηση χώρων υγρών καυσίμων.
5. Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα.
7. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει ο Δήμος για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
8. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
9. Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών, στρατολογικών πινάκων.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.
Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων.

3) Στον κ. Καμπέρη Δημήτριο του Κωνσταντίνου
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Την επίβλεψη και εποπτεία των Υπηρεσιών της διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος (μόνο όσο αφορά τα θέματα Πρασίνου).
2. Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
3. Την εφαρμογή της ανακύκλωσης και των εθελοντικών δράσεων για την ενίσχυσή της.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αιγιαλείας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
5. Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των υπόχρεων.
6. Τον προγραμματισμό εκπόνησης μελετών δημιουργίας χώρων πρασίνου. Μελέτη σχεδιασμός και εισήγηση βελτίωσης των συστημάτων και μέσων για την συντήρηση των χώρων πρασίνου.
7. Την επίβλεψη και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. όσο αφορά τα θέματα Αθλητισμού.
8. Την αναπλήρωση του Δημάρχου και της ορισμένης αναπληρώτριας Αντιδημάρχου σε περίπτωση απουσίας τους, στα καθήκοντα τέλεσης πολιτικών γάμων.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους. Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων.

4) Στην κα Ψυχράμη-Σταυροπούλου Βασιλική του Χρήστου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας.
2. Την κατασκευή, τη διαχείριση και την βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα τη συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων. Την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, την στέγαση και συστέγαση αυτών.
3. Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Την μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, (ισχύει από 01.07.2011- άρθρο 95 παρ.1α Ν.3852/2010, παρ.10η του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α). Την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
5.Την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
6. Τη μέριμνα για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
7.Την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
8. Την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την ίδρυση και την λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
12. Την εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινωνική πρόνοια και προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου.
13. Την τέλεση των πολιτικών γάμων, που θα τελούνται ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ σε καθορισμένο χρόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους. Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων.

5) Στον κ. Παναγιωτόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Δημοτικών ενοτήτων ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ).
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ :
1. Τα τεχνικά θέματα.
2. Τις δημοτικές υπηρεσίες δημοτικών ενοτήτων Ακράτας, Αιγείρας.
3. Την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων.
4. Τον έλεγχο των ΚΕΠ Αιγείρας, Ακράτας.
5. Για τα θέματα καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας και αποκομιδής αδρανών υλικών.
6. Για τα οικονομικά θέματα, την παρακολούθηση είσπραξης Εσόδων των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας.
7. Για όλα τα θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης στις δημοτικές ενότητας Αιγείρας – Ακράτας.
8. Για τα θέματα πολιτισμού-παιδείας-κοινωνικής πολιτικής για δημοτικές ενότητες Αιγείρας – Ακράτας
9. Για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας
10. Τη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας σε συνεργασία μετά των προέδρων αυτών.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς αντιδημάρχους. Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του.

6) Στον κ. Παπαγεωργίου Σωτήριο του Αρτεμίου
ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ :
1. Τα τεχνικά θέματα
2. Τις δημοτικές υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Διακοπτού
3. Την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων
4. Τον έλεγχο του ΚΕΠ Διακοπτού
5. Για τα θέματα καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και την αποκομιδή αδρανών υλικών
6. Για τα οικονομικά θέματα, την παρακολούθηση είσπραξης Εσόδων της δημοτικής ενότητας Διακοπτού
7. Για όλα τα θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης στην δημοτική ενότητα Διακοπτού.
8.Για τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής για δημοτική ενότητα Διακοπτού.
9. Τη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας της δημοτικής ενότητας Διακοπτού σε συνεργασία μετά των προέδρων αυτών.
10. Την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας στο Φορέα Διαχείρισης Χελμού- Βουραϊκού.
11. Εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειον. ενδιαφέροντος σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, των σφραγίσεων , έκδοσης αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών οργάνων, έκδοσης αδειών Θέατρων – Κινηματογράφων, INTERNET, κ.λ.π. αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων υγ. ενδιαφέροντος. Υπογραφή σχετικών αδειών και εγγράφων Επίσης ο εν λόγω Αντιδήμαρχος ΟΡΙΖΕΤΑΙ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς αντιδημάρχους. Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του.

7) Στον κ. Μουτούση Μιχαήλ του Χαραλάμπους.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΕΡΙΝΕΟΥ)
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ:
1. Τα τεχνικά θέματα
2. Τις Δημοτικές Υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας, Ερινεού.
3. Την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων.
4. Τον έλεγχο των ΚΕΠ Συμπολιτείας και Ερινεού.
5. Για τα θέματα καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας και Ερινεού και αποκομιδής αδρανών υλικών.
6. Για τα οικονομικά θέματα, την παρακολούθηση της είσπραξης των
Εσόδων των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας και Ερινεού.
7. Για όλα τα θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης στις δημοτικές ενότητες Συμπολιτείας και Ερινεού.
8. Για όλα τα θέματα πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής πολιτικής των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας – Ερινεού.
9. Τη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας Ροδοδάφνης των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας και Ερινεού σε συνεργασία μετά των προέδρων αυτών.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς αντιδημάρχους. Υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του.

Β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ) Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρουδής Λεωνίδας του Γεωργίου ΟΡΙΖΕΤΑΙ ως Αναπληρωτής Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του.
Σε περίπτωση απουσίας και του ορισμένου ως αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχου Μαυρουδή Λεωνίδα του Γεωργίου, τα καθήκοντά του θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου.

 

της:Πέπη Σπηλιωτοπούλου