Οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε προ τις 4/4/2011 και δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ. Αυτοαπογραφή οφείλουν να κάνουν, εφόσον έχουν συσταθεί όπως ανωτέρω, υποχρεωτικά οι κάτωθι:
1. ΟΕ-ΕΕ
2. ΕΠΕ-ΑΕ
3. Αστικοί Συνεταιρισμοί
4. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
5. Αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε κράτος – μέλος της ΕΕ
6. Αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα
Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία επιβάλλονται σε αυτόν διοικητικές κυρώσεις με σοβαρότατα πρόστιμα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Η αυτοαπογραφή δύναται να γίνει με δύο τρόπους:

Α. Ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ με χρήση των κωδικών ΤAXISNET.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής ηλεκτρονικά, ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ (Γραφεία Επιμελητηρίου Αχαΐας) τον φάκελο με το φυσικό αρχείο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
1. Βεβαίωση Αυτοαπογραφής που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που ανέβασε ο νόμιμος εκπρόσωπος στην φυσική τους μορφή είναι όμοια με τα στοιχεία που τηρεί η αρμόδια αρχή (π.χ. Πρωτοδικείο, Δ/νση Εμπορίου)
3. Αίτηση που θα αναφέρει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία να διορθώσει όσα τυχόν λάθη έχουν γίνει.
4. Αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων που ανέβασαν κατά την αυτοαπογραφή (δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα)

Β. Φυσική Αυτοαπογραφή
H αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Παράρτημα Αιγίου: Ελίκης 24, τηλ. επικ. 2691061965), όπου διενεργείται η εγγραφή με την καταβολή σχετικού τέλους (10 ευρώ ανά παραστατικό).
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται:
1. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα ή επικυρωμένα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Καταστατικό Σύστασης συνοδευόμενο από όλες τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει πρωτότυπα ή γνήσια αντίγραφα ή Κωδικοποιημένο Καταστατικό πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο)
2. Η σχετική αίτηση υπογεγραμμένη με το γνήσιο υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου
του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3.
Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.

Προαιρετικά, για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:

Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στο παράρτημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο Αίγιο (Ελίκης 24, τηλ. 2691061965).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Ευαγγελίου
Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Μούζουλας