Με απόφαση του Στ. Θεοδωρακόπουλου έγινε η ανάθεση της  εκτέλεσης εργασιών παρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. στη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, ο οποίος έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σήμερα για την υποδοχή απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας – Διακοπτού στον Δημήτριο Βαγενά με την ειδικότητα ΠE Χημικού Μηχανικού και με αμοιβή χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250 €) μεικτά ανά μήνα.
Ο κ. Βαγενάς έχει την υποχρέωση εκτός από την παρακολούθηση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., να συντηρεί και να ελέγχει την απόδοση της μονάδος, να πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο, να τηρεί αρχείο λειτουργίας αυτής, να επικαιροποιεί την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 7 παρ. 1 & 3 και το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 της αριθ. 52/78/01- 11-2001 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επιπρόσθετα, θα ασχολείται με θέματα που μπορεί να προκύψουν στο Δήμο Αιγιαλείας και θα εντάσσονται στο πλαίσιο των κύριων αρμοδιοτήτων του, ως Χημικός Μηχανικός. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6162.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ορίζεται από 02/07/2012 έως 31/12/2012, που θα έχει πιθανόν πραγματοποιηθεί κάλυψη της θέσης από μόνιμο προσωπικό. Όλες οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.