Κύριε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε, ο επιχειρηματικός κόσμος, υφίσταται σε απόλυτο βαθμό τις συνέπειες της ύφεσης, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να είναι έντονα αρνητικές και σε πολλές περιπτώσεις οδυνηρές.

Στα πλαίσια αυτά, θεωρώντας πως οι αποφάσεις σας, με στόχο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, θα έχουν θετική ανταπόκριση, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, σας καταθέτουμε το ακόλουθο αίτημα.

Αναφερόμαστε στην προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και υποβολής οφειλομένων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011, που έχει λήξει στις 31/12/2011.

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών των νόμων, είχε σαν στόχο αφενός να διευκολύνει πλήθος επιχειρήσεων στην περαίωση και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων έως και την χρήση 2009 και παράλληλα το Δημόσιο να αντλήσει έσοδα από τις επιχειρήσεις που θα υλοποιούσαν αυτή την διαδικασία.

Όπως γνωρίζετε παρά και την παράταση που δόθηκε έως την 31/12/2011, πολλές επιχειρήσεις δεν αξιοποίησαν αυτή την δυνατότητα και οι λόγοι ήσαν κυρίως οικονομικής αδυναμίας λόγω της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των μειωμένων εσόδων, ως αποτέλεσμα της ύφεσης.

Αυτό σημαίνει ότι και πολλές επιχειρήσεις δεν αξιοποίησαν τα ωφελήματα του νόμου αλλά και το Δημόσιο δεν εισέπραξε τα αναμενόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα αιτούμαστε, τα ακόλουθα:
-να δοθεί νέα παράταση για την εφαρμογή των ανωτέρω, τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2012.
-να συμπεριληφθεί και η χρήση 2010 και
-να μειωθεί η προκαταβολή στο 10% η και σε μικρότερο ποσοστό, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την περαίωση, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης αυτή ήταν από τις κύριες αιτίες, για την αδυναμία αποδοχής της.

Θεωρούμε, πως ειδικά την παρούσα περίοδο, οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές και παρακαλούμε για την εξέταση του αιτήματος μας, σε θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας