Συνεδριάζει σήμερα  Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου και ώρα  19.30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ογδόντα θέματα ανάμεσα στα οποία είναι η ανάπλαση της οδού Ερμού από οδό Ασημ.Φωτήλα μέχρι οδό Ελίκης,  η ανάπλαση των οδών Ανδ.Λόντου από οδό Ανδρονοπούλου μέχρι οδό Βάλφουρ  & Βάλφουρ μέχρι Κλ. Οικονόμου,  ανάπλαση της οδού Καποδιστρίου, σύνταξη μελετών   και τρόπος εκτέλεσης με αυτεπιστασία.

Επίσης θα συζητηθεί η έγκριση μελέτης για την ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη και Απόφαση αποδοχής ένταξης στο ΕΣΠΑ της εν λόγω μελέτης..

Στα θέματα περιλαμβάνεται και η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης υπηρεσίας σε τρίτους για : «Μεταφορά  μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2012-2013».