trenaΔημοσιεύτηκε σήμερα στον τοπικό Τύπο από την ΕΡΓΟΣΕ, η περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η περίληψη έχει ως εξής:

***

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 715

1. H Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» (Α.Δ. 715), προϋπολογισμού δημοπράτησης Διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (273.000.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η αναθεώρηση εκτιμάται σε 9.000.000€ και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, βαρύνει δε τον κύριο του ως άνω έργου) σε 62.790.000€.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Το εν θέματι έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της Υποδομής και την κατασκευή της Επιδομής, της Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο τμήμα από το Σιδ. Σταθμό Κιάτου έως τη Σ. Στάση Ροδοδάφνης (μη συμπεριλαμβανομένης).
Συνοπτικά στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται :

Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής (επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες, και Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων),

Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου

Η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής

Η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους

Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από την Χ.Θ. 122+000,00 έως την Χ.Θ. 202+100, καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1(level 1).

Η εγκατάσταση των κάτωθι Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων:

• Παθητικό Δίκτυο Μεταφοράς δεδομένων και σημάτων Σιδηροδρομικών Συστημάτων
• Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (LAN/WAN) στα κτίρια των Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων.
• Ο ενεργός εξοπλισμός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και σημάτων Σιδηροδρομικών Συστημάτων.
• Σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεφωνίας

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.

3. Γλώσσα Ελληνική.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό και αποσφράγισης, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.» ορίζεται η 31-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα (2ος όροφος, γραφείο 221).

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί:
με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

6. Το έργο εντάσσεται εν μέρει στο έργο : «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, τμήμα Κιάτο – Διακοπτό», το οποίο συγχρηματοδοτείτο έως 31-12-2012 από το Ταμείο Συνοχής και από 1-1-2013 και μετά, μέσω της ΣΑΕ 2005ΣΕ07870002, από αμιγώς εθνικούς πόρους και εν μέρει στο έργο: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω της ΣΑΕ 2012ΣΕ07890002 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α’/24-8-1993).

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (10.920.000,00€). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 3 του Ν. 3669/2008, (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του N. 3481/06). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) εφόσον ανήκουν :

στην Έβδομη τάξη (καλούμενη τάξη), ανεξαρτήτως έδρας, στα έργα Οδοποιίας και
στην Έβδομη τάξη (καλούμενη τάξη), ανεξαρτήτως έδρας, στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και

Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
Οι προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική εμπειρία στην υλοποίηση έργων Επιδομής και Σηματοδότησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 22.7 της Διακήρυξης.

9. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 10 και το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/02-09-2009 (ΦΕΚ 1902/Β’/04-09-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ10/οικ. 53157/5420/30-09-2009 (ΦΕΚ 2141/Β’/01-10-2009) απόφαση του ιδίου, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».

10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, από τα γραφεία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437 (Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ. 210-5283390, FAX 210-5283392) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. με καταβολή ποσού 250 ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», έως 24-12-2013, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης την δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των Τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ergose.gr, για να υποβάλλουν όμως προσφορά, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν προμηθευτεί από την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε./ Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν με την προσφορά τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στην περίπτωση αυτή, διατίθεται δωρεάν.

11. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. : 04-11-2013.

12. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Καρόλου 27, γραφείο 207 (αρμόδιος: κ. Ν. Ντάσιος, τηλ. 210-5283249).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΠΗΓΗ:filodimos.gr