Ο Δήμος Αιγιάλειας ανακοινώνει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους μπορούν να ρυθμισθούν και να καταβληθούν Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 29-2/2012 και εφόσον το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 Ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το αργότερο μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2012.
Σύμφωνα με το Ν4038/2012 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να καταβληθούν :
Α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά 100/% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Β) Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%από  τις προσαυξήσεις.
Γ) Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 75% από τις προσαυξήσεις.
Δ) Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 60% από τις προσαυξήσεις.
Ε) Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 45 % από τις προσαυξήσεις.
ΣΤ) Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 25% από τις προσαυξήσεις.
Επισημαίνεται ότι το ποσόν της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 Ευρώ. Σε περίπτωση αιτήματος ρύθμισης οφειλής σε περισσότερες από 24 δόσεις χρειάζεται απόφαση Δημάρχου.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν μπορούν να δοθεί οποιαδήποτε άδεια (π.χ.  λειτουργίας καταστήματος,  ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικούς χώρους κλπ) αν υπάρχουν μη ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης, σε περίπτωση οφειλών δεν θα δίδεται φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ.