Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 2/μηνη απασχόληση στο Δήμο Αιγιαλείας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2190/94 και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο Αιγιαλείας από το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί ο καλλωπισμός των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας και των Τοπικών Κοινοτήτων ενόψει του πολιτιστικού καλοκαιριού 2012 (συναυλίες, εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.τ.λ.).
Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί είναι το εξής:
α) δεκατέσσερις Εργάτες Διαφόρων Βοηθητικών Εργασιών και β) δύο οδηγοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την περίοδο από 1/07/2012 έως 31/08/2012.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας οικον. έτους 2012 στους ΚΑ 30-6041 και ΚΑ 30-6054.