Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

 

            Η Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 91275/Γ6/07-08-2012  εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κάνει γνωστό ότι δέχεται αιτήσεις  υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. Έτους 2012-2013.

            Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08 Αυγούστου 2012 μέχρι και 17 Αυγούστου  2012.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 μέχρι 13.30, στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλοι οι υποψήφιοι εγγεγραμμένοι ή μη που υποβάλλουν αίτηση-δήλωση με την παρούσα εγκύκλιο υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, λόγω αλλαγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω.

  1. Αίτηση- Δήλωση
  2. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. (το εν΄ λόγω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για τους παλιούς υποψηφίους)
  3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ με υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 για τη γνησιότητα αυτού, για τους άρρενες υποψηφίους ή Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό στρατολογίας μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα 3 τέκνων τα οποία είναι ανήλικα-σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
  9. Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που να πιστοποιεί την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, σύμφωνα με την Εγκύκλιο.

Το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένα ή να συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.

 

                Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα υποβολής μιας αίτησης σε μία μόνο Δ/νση Π.Ε., στην οποία δηλώνουν από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

            Τροποποίηση ή ανάκληση της Αίτησης- Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στα παρακάτω τηλέφωνα.

(2610229221, 2610229225)

                         

                                 Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας