Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών και την ανακοίνωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας αλλά και προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και της κοινής γνώμης, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνονται τα εξής:

«Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 η σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών μεταξύ των πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας δεν ενεκρίθη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ακολούθησε νομοθετική ρύθμιση που έδινε στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα, την δυνατότητα να παρατείνουν τις σχετικές συμβάσεις του σχολικού έτους 2009-2010 και με βάση αυτές να συνεχιστεί το έργο της μεταφοράς μαθητών και κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας δεν προχώρησε σε αυτήν την πράξη παράτασης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ειδικώς για την Αχαΐα και άλλες τρεις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση κάλυπτε το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 31/3/2011. Με βάση αυτήν την ρύθμιση ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις που υποβάλλουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται η κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ακολούθως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκδίδει εντάλματα πληρωμής τα οποία αφού ελεγχθούν από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) εξοφλούνται κανονικά. Με τη διαδικασία αυτή το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει εξοφληθεί πλήρως για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 31/3/2011.

Για το χρονικό διάστημα από 1/4/2011 έως 30/6/2011 απαιτήθηκε και νέα νομοθετική ρύθμιση ειδικά για την Αχαΐα. Η ρύθμιση περιελήφθη σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2/2/2012. Στις 6/2/2012 και με βάση το εν λόγω ΦΕΚ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέστειλε αίτημα προς το Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων.

Στις 8/2 οι διαπιστωτικές πράξεις υπεγράφησαν και στις 9/2 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε εννέα εντάλματα πληρωμής τα οποία στάλθηκαν προς έλεγχο στην ΥΔΕ. Από αυτά, τα 4 εντάλματα συνολικής αξίας 620.413 ευρώ εγκρίθηκαν και έχουν ήδη εξοφληθεί ή ευρίσκονται σε φάση εξόφλησης εντός της ημέρας.

Απομένουν ακόμα 5 εντάλματα συνολικού ύψους 614.786 ευρώ για τα οποία ο ελεγκτής νομιμότητας θεώρησε ότι δεν συνοδεύονταν από επαρκή στοιχεία αντιστοίχισης δρομολογίων και τιμολογίων και ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία και εστάλησαν με το σχετικό έλεγχο εκ μέρους της ΥΔΕ να ολοκληρώνεται εντός της σημερινής (Τρίτη 21/2) ημέρας .

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εφόσον λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από την ΥΔΕ είναι σε θέση να προχωρήσει σε άμεση εξόφληση και του υπολειπόμενου ποσού.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέβαλε επίμονες προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο για την προώθηση και επίτευξη των νομοθετικών λύσεων που απαιτήθηκαν ενώ εργώδης και συστηματική υπήρξε η προσπάθεια των Υπηρεσιών, όπως άλλωστε φαίνεται και από τη χρονική παράθεση των ενεργειών της, από τις οποίες κάθε άλλο παρά ολιγωρία προκύπτει.

Την όλη διαδικασία γνωρίζει άριστα η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και γι’ αυτό προκαλεί απορίες ο τόνος της ανακοίνωσης όσο και η απειλή διακοπής του έργου της μεταφοράς των μαθητών.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τόσο σε πολιτικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο έχει καταβάλλει σκληρές προσπάθειες προκειμένου να εξομαλυνθεί και η εξόφληση παλαιότερων και νεώτερων υποχρεώσεων προς Υπεραστικό ΚΤΕΛ αλλά και να συνεχιστεί κανονικά το έργο της μεταφοράς των μαθητών».