Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόδοση του τέλους 0,5℅ διαμονής παρεπιδημούντων.

Εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήψη των εγγράφων που απέστειλε το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας (και σε συνεννόηση με τους λογιστές τους) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την απόδοση του τέλους 0,5℅ διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 23 παρ.10, Ν. 3756/2009) και το 0,5℅ (άρθρο 20 Ν. 2539/97) επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεών τους. Σημειώνεται ότι τα τέλη πρέπει να αποδίδονται στο Δήμο ταυτόχρονα με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ.

Επίσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012 να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας. Η σχετική αίτησή σας είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή στην οποία θα αναφέρεται το μήκος της προβολής του καταστήματος, το συνολικό πλάτος του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος σας και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του.