Ο Δήμος Αιγιάλειας ανακοινώνει προς τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων) για το έτος 2012, θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι την 15η Ιουνίου 2012 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την έκταση κατάληψης, να εξοφλήσουν το σχετικό ποσό για το έτος 2012 καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών.

Επίσης υπενθυμίζεται σε όλους τους υπόχρεους απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων (0,5%) ότι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την καταβολή του. Σημειώνεται ότι το τέλος αυτό πρέπει να αποδίδεται στο Δήμο ταυτόχρονα με την υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τυχόν μη καταβολή των ανωτέρω αναφερόμενων και μη προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τυχόν διακανονισμό (σε περίπτωση μεγάλων οφειλών από παλαιότερα έτη), συνεπάγεται την μη έκδοση άδειας. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει ανεκτή η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα που δεν θα συμμορφωθούν.