Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα η ενότητα Ε του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27.12.2010 (ΦΕΚ225/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Tην με αρ. οικ.191209/3232/26.10.2011 (ΦΕΚ 2513/Β/07.11.2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας-Κατάργηση της υπ’ αρ. 2115/24.01.2011 (ΦΕΚ 133/Β/09.02.2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ».
Την με αρ. πρωτ. οικ. 52137/618/2011 (ΦΕΚ 1285/Β/16.06.2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών-Επικοινωνιών στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Tις διατάξεις του Ν.Δ. 1244/72 (ΦΕK 181/A/ 16-10-1972) και του Π.Δ. 271/76 (ΦΕΚ 102/A/30-4-1976). «Περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών Ραδιοδικτύων».
Την με αρ. 68000/763/2002 (ΦΕΚ 1579/Β/18-12-2002) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και την με αρ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/Β/02-09-2011) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
Την με αρ. πρωτ. 104425/16401/30-04-2012 απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή για την διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών για το έτος 2012.
Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού της Υπηρεσίας μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της Β΄ Περιόδου 2012, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα) την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 09:00.
3. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).
Η εξέταση θα γίνει με την χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 Υ.Α.
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr. και συγκεκριμένα στη διαδρομή : Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11→ υποπαράγραφος 11.7 , [http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184], έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερόμενων.
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Δ.Ε., στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να πληροφορήσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Πανεπιστημίου 254 –Κτίριο Β΄
Φάκελος Εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών