Αναλυτικά οι ενέργειες για το έργο  Ο Αντιπεριφεριάρχης Γρ. Αλεξόπουλος απάντησε στην ερώτηση του Περιφεριακού Συμβούλου Π. Σακελλαρόπουλου σχετικά με το έργο «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» προϋπολογισμού 37.765.920,00 € (με Φ.Π.Α.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα υποέργα «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» και Τεχνικός Σύμβουλος εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ – Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» στις 30-12-2010.
Στις 10 -6-2011 εδόθη από το ΕΠΠΕΡΑΑ  η προέγκριση δημοπράτησης του έργου
Δημοπρατήθηκε στις 23-08-2011 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων /ΠΔΕ.
Στην Δημοπρασία συμμετείχαν έξι εργοληπτικές επιχειρήσεις.
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
ΕΤΕΘ ΑΕ
Κ/Ξ: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΜΥΒΑ Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Κ/Ξ : ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

Τα στάδια και τα κωλύματα του Διαγωνισμού

Στις 24-10-2011 η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοίνωσε το Πρακτικό Ι όπου έκανε δεκτούς όλους τους διαγωνιζόμενους για την επόμενη Φάση του διαγωνισμού.
Κατά του Πρακτικού Ι ασκήθηκαν 4 ενστάσεις  οι οποίες διαβιβάστηκαν μαζί με την γνωμοδότηση με το αρ. πρωτ. 203874/4178 / 18-11-2011 στην Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει.
Κατά της 370/20-12-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ασκήθηκε μια προδικαστική προσφυγή και στην συνέχεια ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την διαγωνιζόμενη εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΕΒΕ.
Τα ασφαλιστικά μέτρα εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν με την 188/9-4-2012 Απόφαση του ΣΤΕ.
Στις 18-1-20012 η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού που είναι η αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και ο έλεγχος της πληρότητας.
Με το από 29-2-2012 Πρακτικό ΙΙ η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς για την επόμενη Φάση του διαγωνισμού τους τρεις από τους έξι διαγωνιζόμενους.
Κατά του Πρακτικού  ΙΙ ασκήθηκαν έξι ενστάσεις, από τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. πρωτ. 160/30-4-2012 Απόφασή της έκανε δεκτές εν μέρει τις δύο,  μετά την από 12-4-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Κατά της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ασκήθηκαν τέσσερις προδικαστικές προσφυγές οι οποίες εκδικάστηκαν με τις  254, 255, 256 και 257/31-5-2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 30-5-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δεν γνωρίζουμε αν θα ακολουθήσουν ασφαλιστικά μέτρα στο ΣΤΕ από τους διαγωνιζόμενους.
Η επόμενη φάση του διαγωνισμού είναι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών.

Ολοκλήρωση του υποέργου
του Τεχνικού Συμβούλου
Στο δεύτερο υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και έχουμε καλέσει τους διαγωνιζόμενους για το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών στις 12-06-2012.
Υπήρξε και μια καθυστέρηση στον διαγωνισμό που οφείλεται στην αρ. πρωτ. 541/11-10-2011 Απόφαση του Δήμου Αιγιαλείας που ζητούσε την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης την συνέχιση του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού που είχε ορισθεί και τον ορισμό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σαν προϊσταμένης αρχής.
Την παραπάνω απόφαση ανακάλεσε ο Δήμος Αιγιαλείας  με την 626/ 28-11-2011 Απόφασή του.