Δημοσιεύτηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατάρτιση του ετήσιου κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας αφορά τη λίστα μοριοδότησης  που προέκυψε από την καταγραφή των ανέργων. Από τη λίστα αυτή με τη σειρά προτεραιότητας που έχει προκύψει ο Δήμος θα απασχολεί σε έργα αυτεπιστασίας μόνο τους καταγεγραμμένους άνεργους έως και 135 ημερομίσθια. Με τη συμπλήρωση των 135 ημερομισθίων τη θέση θα καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος καταγεγραμμένος άνεργος στη σειρά προτεραιότητας της λίστας που περιλαμβάνει —————– άνεργους πολίτες της περιοχής.

Κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και του Πίνακα Αποκλειομένων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους υποψηφίους. Η ένσταση, γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ από χθες Τετάρτη έως και την πάροδο της 23.03.2012, ημέρας Παρασκευής, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ. Ένσταση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 2012. Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.