Με απόφαση του Στ. Θεοδωρακόπουλου έγινε η ανάθεση εργασιών κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών του Δήμου Αιγιαλείας (ειδικότητα την οποία δεν διαθέτει το νεοσύστατο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου), καθώς και την υλοποίηση ειδικών ερευνών συνθηκών διαβίωσης και εκθέσεων κοινωνικής έρευνας, στην Αγγελική Φιλιπποπούλου με την ειδικότητα TE Κοινωνικών Λειτουργών.
Η συνολική αμοιβή  θα ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2859/2000), το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά σε έξι ισόποσες δόσεις.
Έργο της Κοινωνικής Λειτουργού θα είναι: α) η πληροφόρηση γύρω από όλο το φάσμα της Κοινωνικής Πολιτικής και ειδικών θεμάτων που αφορούν τον πολίτη (επιδόματα, υπηρεσίες Πρόνοιας κ.α.), β) η ατομική συμβουλευτική για την επίλυση ατομικών και οικογενειακών προβλημάτων, γ) η παραπομπή στα ανάλογα ανά περίπτωση Κέντρα Πρόνοιας, δ) η κοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), ε) η στήριξη των ανέργων μονογονεικών οικογενειών, στ) η στήριξη/ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες κοινωνικού
αποκλεισμού, ζ) διάφορες έρευνες (συνθηκών διαβίωσης, εκθέσεις κοινωνικής έρευνας) και τέλος, η) ενέργειες για κακοποίηση /παραμέληση ανηλίκων και εντολές από Εισαγγελέα ανηλίκων.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6117 «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ορίζεται από 02/07/52012 έως 31/12/2012, που θα έχει πιθανόν πραγματοποιηθεί κάλυψη της θέσης από μόνιμο προσωπικό.
Όλες οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο