tsoukalisΟι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ Ν. Τσούκαλης, Δ. Αναγνωστάκης και Α. Ξηροτύρη κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την παραβίαση του πλαφόν στα μπόνους των τραπεζικών στελεχών, μέσω χορήγησης επιδομάτων. Οι βουλευτές αναφέρονται στην παρέμβαση του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρευνας επί του θέματος, στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4261/2014 καθώς και στη πρόσφατα ψηφισθείσα Οδηγία 2014/91/ΕΕ που επιβάλλουν τον έλεγχο στην ακολουθούμενη πολιτική των τραπεζών στο υπόψη θέμα. Επίσης, οι βουλευτές αναφέρονται στους νόμους 3723/2008, 3864/2010 και 3965/2011 βάση των οποίων, κατά τη χρονική περίοδο που η τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να θέσει περιορισμό στις αμοιβές της Διοίκησης. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να επιδειχθεί μια συλλογικά αποτρεπτική στάση για το θέμα, και να υλοποιηθούν νέες κανονιστικές ρυθμίσεις που προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι βουλευτές ερωτούν τον Υπουργό: 1) εάν έχει γίνει έλεγχος στις πολιτικές παροχών όπως όριζε ο ν. 3723/2008 για τα έτη 2009-2012 και ποια ήταν τα αποτελέσματα, 2) εάν έγιναν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές για το 2012, εάν υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές αποδοχές του Διοικητή της ΤτΕ και για αυτές των ανώτατων τραπεζικών στελεχών ώστε να βεβαιωθεί η τήρηση της νομοθεσίας και εάν μπορεί το Υπουργείο να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τα μπονους των τραπεζικών στελεχών, υπό μορφή επιδομάτων ή μη, για το έτος 2013 και για τα δυο πρώτα τρίμηνα του τ.ε και 3) εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να υποβάλλει για κύρωση στη Βουλή την Οδηγία 2014/91/ΕΕ ώστε να ενισχυθεί η άποψη περί ύπαρξης σχετικής πολιτικής βούλησης τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ερώτηση  Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Έλεγχος παραβίασης του πλαφόν στα μπονους τραπεζικών στελεχών μέσω χορήγησης επιδομάτων

Με αφορμή τη παρέμβαση του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για το «πολιτικά ιδιαίτερα σημαντικό θέμα» των τραπεζών που έχουν στραφεί στη χορήγηση επιδομάτων προκειμένου να παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή απαγόρευση των μπόνους που υπερβαίνουν το διπλάσιο ποσό των σταθερών αμοιβών, επανερχόμαστε στο θέμα του ελέγχου των πολιτικών παροχών προς τα τραπεζικά στελέχη που έχουμε θέσει επανειλημμένα τόσο με γραπτές όσο και με Επίκαιρες ερωτήσεις και για το οποίο ουδέποτε λάβαμε απάντηση.

Τόσο η παρέμβαση του Επιτρόπου προς την ΕΑΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρευνας της ΕΑΤ για τη παράκαμψη του πλαφόν των μπόνους, όσο και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4261/2014 (Α’ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», καθώς και η πρόσφατα ψηφισθείσα Οδηγία 2014/91/ΕΕ «για τη τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις» η οποία τίθεται σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου επιβάλλουν τον έλεγχο στην ακολουθούμενη πολιτική των τραπεζών στο υπόψη θέμα.

Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ν. 3723/2008 (Α΄250) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και άλλες διατάξεις» πιστωτικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους νόμους 3864/2010 (Α’ 119) «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» και 3965/2011 (Α’ 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», κατά τη χρονική περίοδο που η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, µέσω των προνομιούχων μετοχών ή των ομολόγων εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπό του στο διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που μεταβάλλουν ουσιωδώς τη νομική ή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και στη διανομή μερίσματος καθώς και να θέσει περιορισμό στις αμοιβές της Διοίκησης.

Επειδή:

«…είναι σημαντικό να επιδείξουμε συλλογικά αποτρεπτική στάση για το σημαντικό αυτό θέμα και να αντιμετωπίσουμε τους ισχυρισμούς ότι αγνοείται το πνεύμα, αν όχι και το γράμμα, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας», όπως δηλώνει ο Επίτροπος
Στόχος της εκστρατείας των νομοθετών της ΕΕ για το όριο στη πληρωμή μπόνους είναι να χαλιναγωγηθεί η κουλτούρα του «τζόγου» που έχει κατηγορηθεί ότι βοήθησε στη πυροδότηση της οικονομικής κρίσης του 2008
Πρέπει να υλοποιηθούν οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις που προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
Οι εθνικές εποπτικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΑΤ για τη πολιτική αποδοχών που εφαρμόζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα για να είναι εφικτή η συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών στον τομέα αυτόν σε επίπεδο Ένωσης
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Έχει γίνει έλεγχος στις πολιτικές παροχών όπως όριζε ο νόμος 3723/2008 για τα έτη 2009-2012 και ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου;

2) Έγιναν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές για το 2012 δεδομένου ότι ο τότε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με επιστολή προς το Υπ. Οικονομικών ζητούσε την περικοπή κατά 30% του μισθού του; Υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές μηνιαίες απολαβές του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και για αυτές των ανωτάτων τραπεζικών στελεχών ώστε να βεβαιωθεί η τήρηση της νομοθεσίας; Έχει ενημερώσει σχετικά η ΤτΕ την ΕΑΤ; Είναι σε θέση το υπουργείο να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τα bonus των τραπεζικών στελεχών, υπό μορφή επιδομάτων ή μη, για το έτος 2013 και για τα δυο πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους;

3) Είναι στις προθέσεις του υπουργείου να υποβάλλει για κύρωση στη Βουλή την οδηγία 2014/91/ΕΕ, όσο πιο άμεσα γίνεται, ώστε να ενισχυθεί η άποψη περί ύπαρξης σχετικής πολιτικής βούλησης τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Ασημίνα Ξηροτύρη